Vores vision

Det er Fyrtårn Tommerups vision at fungere som et stort multifunktionelt idræts- & kulturhus, der året rundt tilbyder aktører og brugere i alle aldersgrupper de bedste muligheder for at samles og motiveres til at leve et aktivt moderne hverdagsliv med idræt, fysisk aktivitet og velvære i højsædet.

Fyrtårn Tommerup skal med sin særlige kombination af og synergi mellem idræt, natur, overnatning og bibliotek være borgernes foretrukne være- & aktivitetssted. Fyrtårn Tommerup skal med sin dynamik desuden opleves som et stærkt ikon i og for Tommerup såvel kommunalt som regionalt og nationalt.

Fyrtårn Tommerup skal som multifunktionelt hus primært være kendetegnet ved at være samlingsstedet for enhver lokal, der som organiseret, selvorganiseret eller uorganiseret ønsker et aktivt hverdagsliv – kulturelt, åndeligt eller idrætsligt.

SAMARBEJDE, LYDHØRHED OG ENGAGEMENT

Vi vil skabe et hus, der i et anerkendende samarbejde, ledes af og tiltrækker et stærkt stort hold af engagerede medarbejdere, foreningsfrivillige ildsjæle og øvrigt personale. Holdet bag Fyrtårn Tommerup tager i sin omgang med mennesker, hvad enten det er hverdagsbrugerne eller gæster på besøg, altid sit afsæt i lydhørhed, engagement og et positivt livssyn, der er forstående, imødekommende og understøtter dannelsens af fællesskaber og brugernes aktivitet.

Alle husets brugere skal uanset alder, interesse, uddannelse eller handikap føle sig værdsatte og velkomne.

HOVEDMÅL

Vores vision betyder følgende hovedmål for Fyrtårn Tommerup:

  • Fyrtårn Tommerup skal have brugeren i centrum
  • Fyrtårn Tommerup skal være borgernes foretrukne rekreative være- og aktivitetssted
  • Fyrtårn Tommerup skal være kendetegnet ved synlighed/tilgængelighed
  • Fyrtårn Tommerup skal være udviklingsorienteret
  • Fyrtårn Tommerup skal have en bæredygtig drift

BRUGEREN I CENTRUM

Vi skal i vores service, faciliteter, samarbejde, osv. vedvarende søge at leve op til brugernes forskellige krav og behov, og kontinuerligt arbejde på at give husets brugere og aktører de bedste muligheder og rammer for at udøve et kvalitativt godt og fleksibelt tilbud.
Hverdagens brugere er den primære kerne i og for husets drift og udvikling, hvilket afspejles i en fremtidssikret organisation til gavn for alle interessegrupper.

BORGERNES FORETRUKNE REKREATIVE VÆRE- OG AKTIVITETSSTED

Vi skal være det sted og den fælles referenceramme, der skaber samvær, glæde og sammenhold, og som døgnet rundt kommer til udtryk i en bred vifte af aktiviteter, oplevelser og arrangementer der udfoldes i husets mange forskellige rum til idræt, samling, ophold, fordybelse og underholdning.

SYNLIGHED/TILGÆNGELIGHED

Vi skal – som fyrtårn i kommunen – kommunikere, handle og opleves som et ikon for Tommerup, kommunen og i regionen med henblik på at tiltrække flere brugere og tilflyttere.

UDVIKLINGSORIENTERET

Vi skal altid have fokus på nye trends, synergier, samarbejdspartnere, m.v., hvor vi agerer innovativt og tør gå nye veje.
Vi skal være det attraktive hus, der løbende tiltrækker kvalificerede ledere og medarbejdere som trives, fastholdes og udvikles i et positivt, dynamisk idræts- & kulturmiljø.

BÆREDYGTIG DRIFT

Vi skal økonomisk altid finde en balance mellem kommerciel drift og brugerhensyn.

Medarbejdere

Centerchef
Troels Eriksen
Tlf: 63 76 76 70 #4
Mail: centerchef@fyrtom.dk

Souschef
Torben Pedersen
Tlf: 63 76 76 70 #2
Mail: souschef@fyrtom.dk 

Driftschef
Kenneth Sterregård
Mail: drift@fyrtom.dk

Kontor
Mia Sandahl Pedersen


Service
Flemming Sølvbjerg Madsen
Svømmehal
Simon Højbjerg

 

Instruktør
Ywonne Winther

Livredder
Lars Rhode

Caféleder
Rikke Skjellerup
tlf 63767670 #3

Rengøring
Solveig Bay

Rengøring
Jane H. Rasmussen

Centerplan

GOD FONDSLEDELSE

Redegørelse for god fondsledelse er lovpligtigt iht. årsregnskabslovens § 77a.

Se vores redegørelse til Erhvervsstyrelsen i skemaform her.

Bestyrelse

John Skælbæk
Formand
Tiltrådt i 2012, genvalgt 2024
Kompetencer: nytænkning og ledelse
Udpeget af Assens Kommune
Tlf.: 26 16 98 31
Mail: jsk@eldoradoweb.dk

Jacob Schjern Andersen
Næstformand
Tiltrådt 2014, genvalgt i 2022
Kompetencer: Ledelse, struktur, juridisk indsigt.
Andre tillidshverv: TA Verninge Holding ApS koncernen (Kai Andersens EFTF A/S), CiPe:Care Odense ApS koncernen og Kielberg Advokater A/S.
Medlem af Dansk Håndbold Forbunds Appelinstans, kasserer i Odense Advokatforening og kredsformand for Advokatsamfundets 4. kreds.
Udpeget af Assens Kommune.
Tlf. 63 13 44 64
Mail: jsa@kielberg.com

 

Simon H. Clausen
Bestyrelsesmedlem
Tiltrådt i 2017, genvalgt i 2021
Kompetencer: Finansiering, topledelse, økonomi
Andre tillidshverv: Bestyrelsesmedlem i Marius Pedersen a.s. i Tjekkiet, Bestyrelsesmedlem i Marius Pedersen a.s. i Slovakiet
Udpeget af Totalbanken
Tlf: 51 36 17 64
Mail: shc@mariuspedersen.dk

Karl Emil Greve
Brugerrepræsentant
Tiltrådt i 2011, genvalgt i 2023
Kompetencer: frivillighed, lokalkendskab
Andre tillidshverv: Træner i Tommerup Svømmeklub
Udpeget af brugerorganisationen
Tlf.: 40 86 11 99
Mail: vandpolo@tskfyn.dk

Lars Brønserud
Brugerrepræsentant
Tiltrådt i 2013, genvalgt i 2021
Kompetencer: brugerfokus, strategi, udvikling, politik
Andre tillidshverv: Frivillig leder i Tommerup Håndbold klub
Dansk Håndbold Forbunds Samarbejds Udvalg
Udpeget af brugerorganisationen
Tlf: 22 82 18 43
Mail: broenserud1@gmail.com

ORDENSREGLEMENT

Træning må kun finde sted i de lokaler, der er anvist. I omklædningsrum, gange m.m. er boldspil og træning forbudt.

Bruger er erstatningspligtig overfor beskadigede genstande uden for de anviste træningslokaler og i øvrigt ved grov uagtsomhed overalt i Fyrtårn Tommerup.

Hallernes gulve må under idrætstræning aldrig betrædes med fodtøj, der har været benyttet udendørs, ligeledes er det forbudt at benytte fodtøj med ribber eller knopper, samt fodtøj med såler som smitter af.

Tobaksrygning er forbudt overalt i Fyrtårn Tommerup indendørs lokaliteter.

Nøddøre må kun bruges i tilfælde af ulykke.

Ved udstillinger eller andre arrangementer må der ikke ophænges eller fastgøres noget ved hjælp af søm eller skruer eller lignende, før der er indhentet tilladelse fra Fyrtårn Tommerups centerchef.

Alt affald skal anbringes i dertil anbragte affaldskurve.

Flasker /glas må ikke medbringes i hallerne eller i omklædningsrummene. Medbragt mad- og drikkevarer må ikke indtages i centeret. Mad og drikkevarer kan kun købes i Café Fyrtårn.

Ved brug af opstillet computer/egen medbragt computer, IPAD, telefon eller lign. er det forbudt at se og surfe efter billeder/videoer af pornografisk og voldelig karakter.

Man må ikke færdes i Fyrtårn Tommerup efter kl. 22.00 (undtaget er dog Fyrtårn Tommerups overnattende gæster, samt efter dispensation givet af Fyrtårn Tommerups centerchef). Centeret åbner igen kl. 06.00.

Tavlerne ved hoveddøren er forbeholdt foreninger og private, der har en aktivitet eller et arrangement, de vil reklamere for.

Kæledyr må ikke medbringes på værelserne i Fyrtårn Tommerup.

Cykler, løbehjul og rulleskøjter må ikke benyttes på gulvene i Fyrtårn Tommerup

I særtilfælde kan der dispenseres fra ovenstående reglement, – dog kun efter forudgående aftale med Centerchefen.

Alle brugere, herunder foreninger med medlemmer samt deres publikum, skal til enhver tid rette sig efter anvisninger fra Fyrtårn Tommerups daglige ledelse (Centerchef eller personale).
Hvis en sådan anvisning ikke bliver fulgt, har Fyrtårn Tommerups ledelse ret til, uden forudgående varsel, at bortvise såvel enkeltpersoner som foreninger fra Fyrtårn Tommerup.

Vagttelefonen (51 53 85 82) kan – i nødstilfælde – kontaktes udenfor centerets normale åbningstider.